מדיניות ותקנון אתר

מדיניות ותקנון אתר
רכישת אי כל אלו מן המוצרים באתר כפופים לתנאי התקנון שלהלן. אנא
קראו את פרטי התקנון בתשומת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה
(כולל רכישה באמצעותו) מעיד על הסמכת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי
התקנון.
כללי
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות
בלבד. על כן – לשון זכר בתקנון זה הוא כמו שימוש בלשון נקבה.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים
הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו וסכים לכל תנאי
התקנון, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר,
מפעיליו או מי מטעמם מלבד הטענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי
האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
אתר: מובחר – לוחיות רישוי לקורקינט ואופניים חשמליים
באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש מגוון רחב של מוצרים באמצעות כרטיס
אשראי או כל תנאי תשלום שמוצגים בעת הרכישה.
אתר מובחר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא
התראה, לתקן או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה
האתר, תוכנו, ראהו, ורבות היקפם וזמינותם של שירותים המצויים בו, וכל
היבט אחר הקשור באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפן של השינויים האמורים
יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י מובחר . נוסח התקנון
המופיע בו יהיה הקובע בכל עת.
לבירורים שונים ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני או בטלפון
054-664-2299
rona@muvhar.com
בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

“מזמין” או “משתמש”- אדם המזמין מוצרים/שירותים באמצעות אתר זה ו/או
כל אדם אחר הגולש באתר.
“עסקה”- הזמנת מוצרים/שירותים שמוצגים באתר בעת הרכישה או בשיחה
טלפונית.
“שירות” או “שירותים”- אפשרויות שונות של רכישה באמצעות האתר. מובהר
כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין.
“עמוד התשלום”- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי
ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק.
אתר מובחר רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא
מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או
תביעה כנגד אתר מובחר ו/או מי מטעמו בעניין זה.
ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן “פרטי
זיהוי”) של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף
והמכובד ע”י מובחר במהלך העסקים הרגיל שלו. כרטיס האשראי יחוייב בגין
העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד אלא אם צוין אחרת.
ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר
כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של
הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה.
במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע
ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה
במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני:
rona@muvhar.com
על הרוכש יהיה לפנות אל מובחר דרך האימייל
או בטלפון: 054-664-2299
על רוכש מוצרים / שירותים באתר לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי
זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי
שגוי/ים, לא יהיה בידי מובחר להבטיח את אספקת המוצרים / שירותים
שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ומובחר שומר
לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר
במכוון פרטי זיהוי שגויים.
מובחר ו\או הכל גוף מטעמו רשאים להגביל את כמות המוצרים / שירותים
בהנחה.

הקנייה באתר מותרת מתחת לגיל 18 ומעלה.​​
ביטול עסקאות
ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע– 2010
פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול
יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך
העסקה אך לא יותר מ 100 ₪
בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד
תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.
 מובחר תיידע ותעדכן אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים
הקשורים למועדון חברים של מובחר באמצעות שליחת הודעות בדואר,
בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, ברכישת מוצר
מן האתר מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור
ממובחר וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות
המוזכרות לעיל.
​רשימת תפוצה
מובחר מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת
מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר
האלקטרוני או מספר טלפון של המשתמש (להלן: “רשימת התפוצה”).
משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את
הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני
ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת מובחר,
וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.
פרסומים
המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או
עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא.
כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה
זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר
באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל ממובחר אישור מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות
הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע
של מובחר (להלן: “מאגר המידע”). על אף שעל-פי חוק אין חובה
למסור את הפרטים האישיים, מובחר לא תוכל לבצע את העסקה אם
לא יקבל אותם.
 מובחר  מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

מובחר נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת
הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה
אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים
באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות
והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן
סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד מובחר ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או
שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי
המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני
אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר
ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם
ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של מובחר מראש
ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על
המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן
רכושו של מובחר בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר
המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה
ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות
אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם
ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת
“וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או
למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או
כל זכות קניין אחרת.

הפסקת פעילות האתר
מובחר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה
הבלעדית, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו
ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.
סמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות
הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 

מדיניות אספקת מוצרים
במידה והמוצר במלאי, המוצר יימסר ללקוח לכל היותר תוך 7 ימי עסקים
ממועד הרכישה.
הליך השלמת המכירה מותנה באישור שהמוצר המבוקש קיים במלאי מובחר
בעת השלמתה. בנוסף, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי
שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב
הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, נפעל בהליכי
אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים במלאי תישלח הודעה באמצעות
האינטרנט ללקוח ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה
בסכום ששולם.
מובחר לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה עקב
אי קבלת המוצר המבוקש, עקב חוסר במלאי.
 מחירי המוצרים באתר זה כוללים מע”מ, אלה אם צוין אחרת בעמוד
המכירה.
מובחר  לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן
חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור
התקלה הוא במחשבי מובחר. הזמנות ועדכונים הנעשים ע”י מבצע הפעולה
חייבים להיקלט במחשבי מובחר באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל
הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר
סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן
אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת מובחר.
מובחר עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית
המידע לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי
המוצר בכתב לתמונה (כגון: צבע המוצר) המתפרסם באתר, הנתונים בכתב
הם המחייבים. מובחר ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את הנתונים ופרטי
מוצרים באתר בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. התמונות המוצגות באתר
זה הן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות את מובחר ו/או מי מטעמה.
יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך
שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת ההליך.

כל המוצרים אשר נמכרים באתר הינם מוצרים חדשים (סוג א’) אשר נשלחים
באריזתם המקורית של היצרן.
במידה והמוצר חסר במלאי – יצור שירות הלקוחות קשר עם הלקוח, יעדכן
אותו בדבר העיכוב במסירה, ואם יבקש הלקוח תינתן לו האפשרות להחזר
כספי.

‏‏shula - ציוד למחנאות

לוחית רישוי אוניברסלית לקורקינט/אופניים חשמליים

לוחית רישוי לקורקינט/אופניים חשמליים

תקנה המחייבת בעלי אופניים וקורקינטים חשמליים להתקין לוחית זיהוי על הכלים ולהירשם במאגר רשות הרישוי.

מידות:
11.3 ס”מ אורך
14.2 ס”מ רוחב

לוחית רישוי לקורקינט/אופניים חשמליים
לוחית אלומיניום לצורכי זיהוי.
לוחית חדשה תינתן אך ורק במקרים שקיים לאדם רישיון רכב בתוקף.

69.00 ₪

ללא צילום רישיון/אישור משרד התחבורה + צילום ת.ז לא יהיה ניתן ליצור מספר רישוי!!!

הקליד/י את מס' לוחית רישוי המבוקשת:

תשלום מאובטח - מובחר לוחית רישוי לקורקינט ואופניים חשמליים

שתפו מוצר זה

דילוג לתוכן